AMILTA GOLD

  • Thành phần: Azoxytrobin 250g/l + Difenoconazol 150g/l
  • Độ độc: Nhóm độc V (GHS)
  • Cơ chế tác động – công dụng:
    Azoxystrobin ức chế bào tử nảy mầm và phát triển của sợi nấm. Difenoconazole làm ngừng sự phát triển của ống nấm và sợi nấm; ngăn cản hình thành giác bám hay giác mút và kìm hãm bào tử nảy mầm. Phổ tác động rộng, phòng trừ bệnh thán thư, phấn trắng, mốc sương, đen lép hạt, thối trái,…
  • Qui cách: Chai 240ml